Igehirdetés hangfelvételek (2019)

2019.05.05. Kovács Mihály ny. esperes igehirdetése Jn 15, 16 alapján

“Nem ti vá­lasz­tot­ta­tok ki en­gem, ha­nem én vá­lasz­tot­ta­lak ki, és ren­del­te­lek ti­te­ket arra, hogy el­men­je­tek és gyü­möl­csöt te­rem­je­tek, és gyü­möl­csö­tök meg­ma­rad­jon.”

2019.06.30. Jubileumi istentiszteletünkön Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr hirdette az Igét, a Márk 12, 29-30 alapján:

“Jé­zus így vá­la­szolt: “A leg­főbb ez: Hall­jad, Iz­rá­el, az Úr, a mi Is­te­nünk, egy Úr, és sze­resd az Urat, a te Is­te­ne­det tel­jes szí­ved­ből, tel­jes lel­ked­ből, tel­jes el­méd­ből és tel­jes erőd­ből. A má­so­dik ez: Sze­resd fe­le­ba­rá­to­dat, mint ma­ga­dat. Nin­csen más, ezek­nél na­gyobb pa­ran­cso­lat.”