Keresztelő

Mi a keresztség?

„…nem végcél, amivel minden el van rendezve, be van fejezve és meg van koronázva. A keresztség a közösség kapuja, Isten elénk jövő kegyelmének kinyitott kapuja. Áldott és szent kezdet. A hitben kért és elfogadott keresztelésnek következményei vannak, folytatása a hívő élet.”

Jézus Krisztus feltámadása után, mennybemenetele előtt ezekkel a szavakkal küldi ki tanítványait:

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté evangéliuma 28, 18-20)

A keresztségben Jézus meghív minket, hogy kapcsolatban legyünk vele, hogy Isten ereje átjárja és megújítsa az életünket. A keresztség azt ábrázolja ki, hogy Isten népe közé fogad, elpecsétel minket magának, nem vagyunk egyedül, hanem egy népnek a tagjai vagyunk. A keresztségben a víz azt szimbolizálja, hogy Jézus Krisztus megtisztít minket a bűneinktől, eltörli az Istentől való elszakadtságunkat: ez az „újjászületés, megelevenedés fürdője”. A keresztség azt mutatja meg az életünkben, hogy szabadok vagyunk, és senki nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. Aki megkeresztelkedik, Krisztus mellett dönt, ezzel a döntéssel az ő vezetése, útmutatása, uralma alá helyezi az életét.

Egyházunkban két szentség van: a keresztség és az úrvacsora. Mindegyiket Jézus szerezte, és mindkettő annak a jele, hogy hozzá tartozunk, vele közösségünk van, és egymással is közösségünk van. Mindkét szentség ereje a hit által átjárja és megújítja az életünket.

Fogadalomtétel

1. Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk?

Felelet: AKARJUK!

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

Felelet: IGÉRJÜK ÉS FOGADJUK!

A gyermekkeresztségnek csak a szülők és keresztszülők hitének nyilvános megvallásával együtt van értelme!

Mi a gyermekkeresztség feltétele?

     1. Gyermekük megkeresztelését csak megkeresztelt szülők kérhetik.
(Amennyiben a szülők más egyházközséghez tartoznak, egyháztagságukat előzetesen igazolni kell.)

     2. Keresztszülő megkeresztelt, 18 évet betöltött személy lehet.

     3. Keresztelésre személyes vagy telefonos egyeztetést, és személyes felkészítést követően kerül sor.

     4. A keresztelést megelőző megbeszéléseken a szülőknek és a keresztszülőknek is részt kell venni.

     5. A megbeszélés előtt szükséges kitöltve megküldeni a keresztelési adatlapot.

Mivel a keresztség az Úr Jézus Krisztus által rendelt sákramentum (szentség), ezért anyagi vonzata nincs!

Adatlap keresztelési anyakönyvezéshez